دفتر پارچه ای از من تو تنها مانده ای کاردستی (متوسط)

تمام شد!